C.1.1 Kochsalz (Speisesalz)

Siehe auch Codexkapitel B 21 „Speisesalz“ und Speisesalzgesetz, BGBl.Nr. 112/1963 idgF.

Go to Top